Expres

Primele angajări directe la Aeroportul Brașov

Primele angajări directe la Aeroportul Brașov. Este vorba despre posturi scoase la concurs de Regia Autonomă „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”. Până acum au fost făcute angajări pentru Aeroport, dar de către ROMATSA. Alte trei posturi sunt cu școlarizare.

Astfel, Regia organizează la sediul Consiliului Judeţean Braşov concurs de recrutare în data de 21 februarie 2023 pentru ocuparea a șase posturi vacante.
– Direcţia Tehnică-Operaţională – un post de director tehnic operațional

– Serviciul Asistenţă Managerială – un post de șef serviciu

– Serviciul Asistenţă Managerială, Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C – un post de inspector de specialitate resurse umane, gradul IA:

– Compartimentul Achiziţii Publice – un post de consilier achiziții publice, gradul IA:

– Direcţia economică-Comercială, Compartimentul Financiar -Salarizare – un post de economist, gradul IA:

– Serviciul Securitate Aeroportuară, Biroul Coordonare / Instruire Securitate Aeroportuară – un post de inspector securitate aeroportuară, gradul IA.

Cine se poate înscrie la concurs

Condițiile specifice fiecărui post sunt enunțate aici.

Condiţii generale de participare la concurs
a). are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b). cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c). are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
d). are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e). îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f). nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g). nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h). nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Contracte de muncă pe durată nedeterminată, după trei luni

Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta un dosar cu documente. Formularul de înscriere la concurs, adresat directorului general al Regiei Autonome, și celelalte acte necesare sunt aici.

Candidaţii depun dosarul de concurs până în 8 februarie 2023, ora 16:00, la sediul Consiliului Judeţean Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, la secretarul comisiei de concurs, camera 7, tel. 0268/410777 int. 436, de luni până joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, email: liliana.creanga@cjbrasov.ro
Pentru candidatii declaraţi „admis” se vor încheia contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată, pe o perioadă de 3 luni, perioadă în care se verifică antecedentele, pe baza unui Formular pentru verificarea aprofundată antecedentelor.
Persoanelor recrutate care au trecut cu succes prin verificarea aprofundată a antecedentelor şi au obţinut avizul favorabil li se vor încheia contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, conform legislaţiei în vigoare.

Bibliografiile si atribuţiile posturilor pot fi vizualizate aici.

Organigrama AIBG prevede circa 70 de posturi.

Calendarul de desfăşurare a concursului

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive:

 • selecţia dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul
  Calendarul de desfăşurare a concursului:
  • depunerea dosarelor: 26.01.2023-08.02.2023, ora 16:00, la Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, camera 7, parter, Consiliul Judeţean Braşov;
  • selecţia dosarelor: 09.02.2023-10.02.2023;
  • afişare rezultate selecţia dosarelor (o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor);
  • termen de depunere contestaţii selecţie dosare (cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului);
  • soluţionarea contestaţiilor (maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor);
  • proba scrisă: 21.02.2023, ora 11:00;
  • afişare rezultate proba scrisă (maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei);
  • termen de depunere contestaţii proba scrisă (cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului);
  • soluţionarea contestaţiilor (maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor);
  • interviu: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
  • afişare rezultate interviu (maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei);
  • depunere contestaţii interviu (cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului);
  • soluţionarea contestaţiilor (maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor);
  • Afişare rezultate finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Reguli pentru candidați

Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea verificării ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea documentelor sunt consideraţi absenţi. Pe toată perioada derulării concursului candidaților nu le este permisă consultarea nici unor materiale ajutătoare, nu sunt permise discuțiile între candidați, sunt interzise deținerea și folosirea telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Candidații care nu respectă aceste condiții vor fi eliminați din concurs.
Ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane

Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, cu pix de culoare albastră, doar pe seturile de hârtie asigurate de RA „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav”, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. Pe prima filă, în colţul din dreapta sus, candidații au obligația înscrierii în mod descifrabil a numelui şi a prenumelui. Colțul paginii, astfel închis, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate, şi se aplică ştampila, cu excepţia situaţiei în care există un singur candidat pentru postul vacant, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării.

Candidatul are obligaţia de a preda secretarului comisiei de concurs lucrarea scrisă, la finalizarea lucrării, ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul de predare primire, special întocmit în acest sens.

Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează.


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads Whatsapp Channel

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
1 Comentariu
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
1 an în urmă

[…] Primele angajări directe la Aeroportul Brașov […]

Back to top button