Politic

Ședință a Consiliului Local Brașov cu peste 130 de proiecte pe ordinea de zi (video)

Ședința ordinară a Consiliului Local Brașov are loc astăzi. Pe ordinea de zi sunt peste 130 de proiecte. Ședința poate fi urmărită în video-ul de mai jos:

Sunt peste 130 de proiecte pe ordinea de zi

Update: Punctele 35, 46, de la 48 până la 50 și de la 53 până la 55 au fost retrase de inițiator.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

Interpelări

1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare din 20.09.2022 şi a proceselor – verbale ale şedinţelor de îndată ale Consiliului Local din 29.09.2022, 06.10.2022 şi 14.10.2022.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea unitară a instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2022 – 2023.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de acces la transportul pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2022 – 2023.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea facilităţilor acordate la transportul pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2022 – 2023.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de utilizare a domeniului schiabil din Poiana Braşov pentru sezonul de iarnă 2022 – 2023.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 554/2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, republicată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor şi fundaţiilor care administrează unităţi de asistenţă socială, îndreptăţite să primească subvenţii de la bugetul local în anul 2023.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ″Investiţii Centrul de asistenţă comunitară Dobrogea″, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă Componenta C13 – Reforme sociale, Investiţia I1 – ″Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie″ şi a cheltuielilor legate de proiect.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2022 privind contribuţia datorată de beneficiari şi tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul ″Unităţii de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiune Locală privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru anul 2022, la nivelul Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 356/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

12. Proiect de hotărâre privind implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului ″Dar din suflet pentru seniori″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

13. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea înfiinţării serviciului social ″Centrul de Zi pentru Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează creşele din subordinea Creşa Braşov începând cu anul 2023.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 459/2002 prin care s-a aprobat înfiinţarea Centrului de Execuţie Bugetară – Creşa nr. 2.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiei de evaluare constituită la nivelul Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov în scopul închirierii bunurilor imobile.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

17. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de administrare a locurilor publice din Municipiul Braşov precum şi de stabilire şi sancţionare a unor fapte ce constituie contravenţii.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 646 din data 22 noiembrie 2021, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici, pentru energia termică livrată începând cu 01 noiembrie 2021, de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, republicată conform H.C.L. nr. 22 din 27 ianuarie 2022.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare cu defrişare, pe o perioadă de un an, a suprafeţei de 0,1591 ha fond forestier proprietate publică a Municipiului Braşov din U.P. IV Braşov, ua 61D (0,0090 ha), 61E (0,0079 ha), 64A (0,0004 ha), 73A (0,0100 ha), 73E (0,0004 ha), 73I (0,0211 ha), 74E(0,0256 ha), 75B (0,0636 ha), 75C (0,0035 ha), 75D (0,0144 ha), 75E (0,0032 ha), în scopul realizării obiectivului ″MĂRIRE CAPACITATE RED 20kW ZONA DRUMUL POIENII – SCHEI BRAŞOV″, proiect al cărui beneficiar este Distribuţie Energie Electrică România – Sucursala Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

20. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare a Societăţii RIAL S.R.L. în litigiul cu salariaţii societăţii ce face obiectul Dosarului nr. 4014/62/2022, în toate etapele procesuale.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 6 la contractul de închiriere nr. 2/24.03.2017, cu S.C. STUPINIREZ S.R.L., acesta având calitatea de locator.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

22. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei 2 – Statul de funcţii la Hotărârea Consiliului Local nr. 108/2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 438/2011 republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

25. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al UAT Municipiul Braşov în A.G.A. de la TETKRON S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării competiţiei sportive ″Campionatul Mondial de Skandenberg, ediţia 2023″, la Sala Sporturilor ″Dumitru Popescu Colibaşi″ din Braşov, pentru o perioadă de 5 zile, în intervalul septembrie – octombrie 2023.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării actului adiţional nr. 1 la Protocolul de colaborare nr. 104/111058/15.10.2021, încheiat în baza H.C.L. nr. 550/29.09.2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Braşov şi Asociaţia Institutul pentru Oraşe Vizionare în vederea organizării Conferinţei Destinaţii Vizionare.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării la Braşov a evenimentelor ocazionate de împlinirea a 33 de ani de la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

30. Proiect de hotărâre privind acordarea postmortem a titlului de cetăţean de onoare cantautorului Victor Socaciu.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

31. Proiect de hotărâre pentru îndreptare eroare materială prin rectificarea ″P.U.Z. – Construire locuinţe colective str. Lânii nr. 49″, aprobat cu H.C.L. nr. 544/2008 prin modificarea regimului minim de înălţime de la P+8E – max P-11E la P+3E – max P+11E″ pentru zonele ZLC1, ZLC2.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ″P.U.D. – Construire hală parter cu utilităţi, amenajare incintă, împrejmuire teren, organizare de şantier şi utilităţi″, în Municipiul Braşov, Bd. Griviţei, nr. 1X.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

33. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentului privind reglementări juridice şi tehnice cu privire la întocmirea documentaţiilor de urbanism pentru construirea pe terenuri în pantă.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

34. Proiect de hotărâre privind declararea ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES LOCAL BRASSOVIA (ANPIL BRASSOVIA).
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

35. Proiect de hotărâre privind ″Acord de parteneriat între UAT Municipiul Braşov şi UAT Judeţul Braşov în vederea depunerii proiectului ″Spital Clinic de Pneumoftiziologie şi boli infecţioase Braşov″ spre finanţare prin PNRR – Componenta C12/ Investiţia 2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice/ I2.1 şi I2.2. Infrastructură spitalicească publică nouă, incluzând echipamentele şi aparatura medicală aferente″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018, încheiat de A.M.D.D.T.P. Braşov cu operatorul de transport regional RATBV S.A.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico- economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii ″Construire Grădiniţă în cartier Noua″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

38. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 745 din data de 14 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea proiectului ″Infrastructură de garaj pentru transportul public″ şi a cheltuielilor legate de proiect.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii Contractului de închiriere nr. 90712/142/9.11.2017, a unui număr de 11 locuri de parcare aferente Victoria Bulevard Hotel, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. EDISON S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ″Iso Mediu″ în domeniul salubrizării localităţilor din Judeţul Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

41. Proiect de hotărâre privind încetarea încetarea dreptului de administrarea a S.C RIAL S.R.L. Braşov asupra imobilelor situate în Braşov, str. Mărăşeşti, nr. 2 şi str. Mureşenilor, nr. 11.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

42. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 194/16.06.2005, modificat prin act adiţional nr. 1/21.05.2010, act adiţional nr. 2/03.08.2011, act adiţional nr. 3/25.05.2015, act adiţional nr. 4/15.06.2020 şi act adiţional nr. 5/2022 având ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în Braşov, str. Mihai Viteazu nr. 138, cu privire la Cabinetul Medical de Medicină de Familie Dr. Constantinescu Cristian Adrian.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

43. Proiect de hotărâre privind acordul pentru obţinerea autorizaţiei de construire în vederea executării de amenajări interioare şi exterioare, montare lift, montare perete cortină şi schimbare de destinaţie în spaţii de învăţământ şi birouri şi supraetajare la imobilul construcţie (S+P+M1+M2+M3), situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 11, bl. C1, proprietatea Fundaţiei Ecologice Green – Filiala Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

44. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 672 din 25 august 2022, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1.367/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103448 Sânpetru, nr. top. 3131/14/3/2/1/11 – zona str. Ciceu.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

45. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe teritoriul UAT Hărman.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

46. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Braşov a dreptului de preempţiune la cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 43, înscris în C.F. nr. 104310 Braşov şi C.F. nr. 104710 Braşov, proprietatea Băncii Naţionale a României la preţul de 547449,00 euro.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

47. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Carierei nr. 124, ap. 1.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

48. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Castelului nr. 84, ap. 5C.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

49. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Lungă nr. 32, ap. 3A.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

50. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Lungă nr. 32, ap. 3B.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

51. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Lungă nr. 87, ap. 5.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

52. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Matei Basarab nr. 35, ap. 3.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

53. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Prundului nr. 20, ap. 3C.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

54. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Constantin Brâncoveanu nr. 46, ap. 7.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

55. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Podul Creţului nr. 106, parter.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

56. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Traian Vuia nr. 3, ap. 6.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

57. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă destinaţie proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Tâmpei nr. 8.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

58. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă destinaţie, proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Ghe. Bariţiu nr. 1 şi 1A, ap. 2.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii REABILITARE POD STR. PLUGARILOR – PESTE GHIMBĂŞEL.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii REABILITARE POD STR. INSTITUTULUI – PESTE GHIMBĂŞEL.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii REABILITARE POD STR. FÂNTÂNII – PESTE GHIMBĂŞEL.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

62. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 457 din 29 iunie 2022, privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 585/2022 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Caian Sorin şi Mihaela, Petrescu-Ghenea Gabriela, Cristina şi Teodora, Simionescu Ioan Dan şi Anca Nicoleta, Visu Adrian şi Dragomir Roberta Lilica – Poiana Braşov, zona str. Valea Lungă.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

63. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 5/110 din terenul înscris în C.F. nr. 127749 Braşov, nr. cad. 127749, de la ARROX ATELIER S.R.L. – str. Dulgherului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

64. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 5/110 din terenul înscris în C.F. nr. 127749 Braşov, nr. cad. 127749, de la Cosma-Simion Marius şi Cosma-Simion Felicia – zona str. Dulgherului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

65. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 5/110 din terenul înscris în C.F. nr. 127749 Braşov, nr. cad. 127749, de la Zibileanu Ionuţ şi Zibileanu Roxana-Petruţa – str. Dulgherului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

66. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174229 Braşov, nr. cad. 174229 – zona str. Bârsei. i.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

67. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1/34 din terenul înscris în C.F. nr. 168050 Braşov, nr. cad. 168050, de la Botezatu Gheorghiţă-Daniel – str. Luncii.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

68. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1/34 din terenul înscris în C.F. nr. 168050 Braşov, nr. cad. 168050, de la Dedu Gheorghiţă – str. Luncii.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

69. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 170936 Braşov, nr. cad. 170936 – zona str. Fagurului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

70. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1.785/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 170018 Braşov, nr. cad. 170018, de la Cobelschi Călin-Pavel şi Cobelschi Ana Mihaela – zona str. Fagurului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

71. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 340/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 170018 Braşov, nr. cad. 170018, de la Coman Gheorghe-Sebastian şi Coman Diana-Lorena – zona str. Fagurului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

72. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 892/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 170018 Braşov, nr. cad. 170018, de la Chilian Alin şi Chilian Anca-Maria – zona str. Fagurului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

73. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 591/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 170018 Braşov, nr. cad. 170018, de la Băbălică Ioan şi Băbălică Luminiţa – zona str. Fagurului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

74. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 266/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 170018 Braşov, nr. cad. 170018, de la Constantin Gheorghe şi Constantin Ştefana-Anişoara – zona str. Fagurului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

75. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 892/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 170018 Braşov, nr. cad. 170018, de la Iliescu Mihai-Iulian şi Iliescu Camelia-Maria – zona str. Fagurului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

76. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2.805/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 170018 Braşov, nr. cad. 170018, de la Pavăl Dumitru şi Pavăl Maria – zona str. Fagurului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

77. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 340/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 170018 Braşov, nr. cad. 170018, de la Spiridon Maria-Adina – zona str. Fagurului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

78. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 340/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 170018 Braşov, nr. cad. 170018, de la Spiridon Raul-Mădălin – zona str. Fagurului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

79. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174839 Braşov, nr. cad. 174839 – str. Bucegi.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

80. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174635 Braşov, nr. cad. 174635 – zona str. Nicolae Labiş – str. I. C. Brătianu.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

81. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 43.911/280.000 din terenul înscris în C.F. nr. 112569 Braşov, nr. cad. 4348, nr. top. 9472/5/5/5/1/2/1/10 de la TOPZONE GROUP CONSTRUCT S.R.L. – zona str. Nicolae Labiş – str. I. C. Brătianu.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

82. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 175404 Braşov, nr. cad. 175404 – zona str. Durău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

83. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 175338 Braşov, nr. cad. 175338 – str. Carpaţilor nr. 15 – 17.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

84. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 175394 Braşov, nr. cad. 175394 – str. Apicultorilor.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

85. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 175573 Braşov, nr. cad. 175573 – str. Apicultorilor.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

86. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 175668 Braşov, nr. cad. 175668 – str. Apicultorilor.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

87. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 175686 Braşov, nr. cad. 175686 – str. Apicultorilor.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

88. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 175375 Braşov, nr. cad. 175375 – str. Apicultorilor.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

89. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 159312 Braşov, nr. cad. 159312 – str. Lânii.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

90. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 175454 Braşov, nr. cad. 175454 – str. Lânii nr. 49.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

91. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174244 Braşov, nr. cad. 174244 – str. Livezilor.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

92. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 175344 Braşov, nr. cad. 175344 – str. Ştefan Emilian.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

93. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1/34 din terenul înscris în C.F. nr. 168050 Braşov, nr. cad. 168050, de la Moldoveanu Ioana şi Moldoveanu Gheorghe – zona str. Luncii.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

94. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 845/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 110181 Braşov, nr. cad. 6453, nr. top. (11182/4/1/1/1, 11182/5/1/1/1)/4 de la Munteanu Ciprian – zona str. Plugarilor.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

95. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 175564 Braşov, nr. cad. 175564 – str. Merilor.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

96. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 175982 Braşov, nr. cad. 175982 – str. Aron Pumnul. i.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

97. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 175324 Braşov, nr. cad. 175324 – str. Tudor Arghezi.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

98. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, în vederea casării, a bunurilor – refugii de călători din staţiile publice – aflate în administrarea RATBV S.A.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

99. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilelor-construcţii din C.F. nr. 157790 Braşov, situate în Braşov str. Hărmanului nr. 49 şi aprobarea demolării acestora.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

100. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilelor C1, C2, C3 şi C4 din C.F. nr. 174578 Braşov şi a imobilului C1 din C.F. nr. 173063 Braşov, situate în Braşov, str. Ioan V. Socec nr. 2 şi aprobarea demolării acestora.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

101. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 995 din 15.07.2009, având ca obiect concesionarea terenului în suprafaţă de 10,00 m.p., situat în Braşov, str. Olteţ nr. 15, înscris în C.F. nr. 107873 Braşov, nr. cad. 107873, proprietatea privată a Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

102. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 318 din 15.12.2000, modificat prin act adiţional nr. 1/15.12.2011 şi act adiţional nr. 2/27.03.2015 având ca obiect concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 6,00 m.p., situat în Braşov, str. 15 Noiembrie, nr. 90, înscris în C.F. nr. 122832 Braşov nr. cad. 122832, proprietatea privată a Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

103. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 213 din 10.09.2003 având ca obiect concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 23,68 m.p., aferent garajului situat în Braşov, str. Al. Lăcrămioarelor f.n., înscris în C.F. nr. 120922, nr. top. 9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/15, proprietatea Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

104. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la contractul de concesiune nr. 122 din 15.18.06.2003, modificat prin act adiţional nr. 1/19.02.2005 având ca obiect concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 21,60 m.p., aferent garajului situat în Braşov, str. Calea Bucureşti nr. 57, înscris în C.F. nr. 171215 Braşov, nr. top. 7470/24/1, proprietatea privată a Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

105. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la contractul de concesiune nr. 174 din 09.07.2003, modificat prin act adiţional nr. 1/04.02.2005, având ca obiect concesionarea terenului în suprafaţă de 23,68 m.p., aferent garajului, situat în Braşov, str. Al. Lăcrămioarelor f.n., înscris în C.F. nr. 172168 Braşov, nr. top. 9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/13, proprietatea privată a Municipiului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

106. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 175 din 10.07.2003, modificat prin act adiţional nr. 1/29.01.2005 şi act adiţional nr. 2/05.10.2010 având ca obiect terenul în suprafaţă de 23,68 m.p., aferent garajului, situat în Braşov, str. Aleea Lăcrămioarelor f.n., înscris în C.F. nr. 139542 Braşov, nr. cad. 139542, proprietatea privată a Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

107. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 570 din 23.02.2012 având ca obiect terenul în suprafaţă de 3 m.p., situat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 75, înscris în C.F. nr. 124091 Braşov, nr. cad. 124091, proprietatea privată Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

108. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 247 din 24.06.2002, având ca obiect concesionarea terenului în suprafaţă de 19,30 m.p., aferent garajului, situat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 43, înscris în C.F. nr. 113548 Braşov, nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/3, proprietatea privată a Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

109. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 14 din 08.03.2004, având ca obiect concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 1,76 m.p., situat în Braşov, str. Calea Bucureşti nr. 52, înscris în C.F. nr. 161184 Braşov, nr. top. 7030/3/4/16, proprietatea Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

110. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la contractul de concesiune nr. 16 din 12.03.2004, modificat prin act adiţional nr. 1/24.02.2005, având ca obiect concesionarea terenului în suprafaţă de 17,40 m.p., aferentă garajului, situat în Braşov, str. Dealul de Jos, nr. 7, înscris în C.F. nr. 119219, nr. top. 1959/4/1/1/1/1/2/4, proprietatea privată a Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

111. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 6 la contractul de concesiune nr. 12 din 01.02.2005, modificat prin act adiţional nr. 1 din 20.05.2010, act adiţional nr. 2 din 13.05.2015, act adiţional nr. 3/18.10.2017, act adiţional nr. 4/24.05.2018 şi act adiţional nr. 5/31.01.2020, privind cabinetul medical situat în Braşov, B-dul Griviţei, nr. 70, bl. 6, ap. 2.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

112. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov, a cam. 302, 303, din imobilului situat în Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

113. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Teatrul pentru Copii ″Arlechino″ Braşov, a spaţiului cu altă destinaţie din imobilul situat în Braşov, strada Apollonia Hirscher, nr. 10.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

114. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Filarmonica Braşov a spaţiului cu altă destinaţie conform Anexei nr. 1 din imobilul situat în Braşov, strada Apollonia Hirscher, nr.10.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

115. Proiect de hotărâre privind apartamentare imobil situat în Braşov, str. De Mijloc nr. 6.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

116. Proiect de hotărâre privind apartamentare imobile situate în Braşov, str. Fundătura Carierei f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

117. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Uranus f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

118. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Lungă nr. 1.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

119. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Carpaţilor nr. 13.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

120. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Timişul Sec tronson 1.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

121. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Timişul Sec tronson 2.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

122. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Agricultorilor nr. 3.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

123. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, Poiana Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

124. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Poiana Braşov, Poiana de Jos.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

125. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 50.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

126. Proiect de hotărâre privind reglementare situaţie juridică a imobilului situat în Braşov, strada Olteţ f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

127. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Verii nr. 2 A.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

128. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada 13 Decembrie nr. 24.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

129. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Aleea După Inişte -Tronson 1.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

130. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Fundătura Hărmanului -Tronson 1.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

131. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Fundătura Hărmanului -Tronson 2.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
1 Comentariu
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
1 an în urmă

[…] Ședință a Consiliului Local Brașov cu peste 130 de proiecte pe ordinea de zi (video) […]