Coronavirus

Update COVID-19 BRAȘOV. Noile restricții introduse odată cu prelungirea carantinei

 

Actualizare

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a emis ieri ordinul privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Sânpentru cu 7 zile. Practic, prin acest ordin a fost aprobată decizia din 1 aprilie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov.
Conform ordinului amintit, comuna Sânpentru rămâne în carantină pentru perioada 1 aprilie, ora 22.00 – 8 aprilie, ora 22.00. În toată această perioadă, oamenii pot circula numai pentru motive bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau adeverinței eliberate de angajator.  Excepție face  noaptea 3-4 aprilie, când, între orele 20.00 – 02.00, se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase.

Știrea inițială

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Brașov a adoptat astăzi Hotărârea nr. 91/2021, privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Sânpetru, județul Brașov, care prevede următoarele:

Art. 1 (1) Având în vedere faptul că, prin Adresa nr. 5262/31.03.2021, Institutul Național de Sănătate Publică nu a avizat propunerea Direcției de Sănătate Publică Brașov de ridicare a carantinei zonale instituite în unitatea administrativ-teritorială Sânpetru, se va solicita  Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru COMUNA SÂNPETRU, JUDEȚUL BRAȘOV,  pe o perioadă de 7 zile, începând cu data de 01.04.2021, orele 22:00.
 (2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate geografice:
45°44’37.48″N 25°39’21.53″E
45°43’54.70″N 25°37’41.60″E
45°44’11.90″N 25°36’28.02″E
45°42’22.44″N 25°35’50.35″E
45°41’13.25″N 25°40’01.34″E
45°41’40.23″N 25°39’46.61″E
45°42’29.85″N 25°39’34.88″E
45°43’21.74″N 25°39’38.81″E
45°41’39.70″N 25°36’38.20″E
45°41’23.30″N 25°37’14.00″E
45°41’20.60″N 25°38’52.30″E
 
Art. 2 Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.
Art. 3 Circulaţia şi staţionarea persoanelor în spațiile publice din interiorul zonei carantinate este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau adeverinţei eliberate de angajator.
Art. 4 Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona unității administrativ-teritoriale Sânpetru:
1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;
3. în intervalul orar 05.00-20.00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2), se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie / domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10:00-14:00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 6:00-10:00, respectiv 14:00-18:00;
c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
d) deplasările scurte în apropierea locuinței / gospodăriei legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie / domestice;
e) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
f) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
g) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
h) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
i) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
4. în intervalul orar 20:00-5:00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei / gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3, lit. a) și c);
5. în / din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea / ieşirea pentru:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară în zona carantinată activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, comerţ şi alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
g) urgenţe medicale;
h) deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;
i) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
j) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate și/sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
k) deplasare în vederea susținerii examenelor pentru obținerea permisului de conducere;
l) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu, cu prezentarea unui document justificativ;
6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator, cu precizarea programului de lucru sau o declaraţie pe propria răspundere cu precizarea intervalului orar necesar desfășurării activității;
7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;
8. declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura, precum și intervalul orar necesar desfășurării activității;
9. în interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
10. nu se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, cu excepția celor aflate în mijloacele de transport în comun, folosindu-se în acest sens rute alternative (DN 13 – DJ 112A, DN 11);
11. pentru interzicerea intrării/ ieșirii autovehiculelor în/ din zona carantinată pe alte căi de comunicații decât DJ 103 – Sânpetru – Brașov, DJ 103 – Sânpetru – Bod și DJ 108 – Sânpetru – Hărman, Primăria Sânpetru va realiza blocarea fizică a tuturor căilor de comunicații secundare;
12. se permite oficierea slujbelor religioase cu participarea credincioșilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului Sănătăţii şi al ministrului Afacerilor Interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
13. în perioada 03-04 aprilie 2021, în intervalul orar 20:00-02:00 se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase;
14. se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maximum 20 de persoane;
15. se permite oficierea stărilor civile cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirii şi, respectiv, 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului Sănătăţii şi al ministrului Afacerilor Interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
16. se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise;
17. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona carantinată şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brașov și/sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brașov, după caz;
Art. 5 (1) În zona prevăzută la art. 1 alin. 2) se interzic următoarele activităţi:
1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
5. organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;
6. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;
7. activităţi culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;
8. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spatii închise sau deschise, inclusiv săli de fitness, cu excepţia evenimentelor profesioniste organizate de federaţiile de profil;
9. organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi piețelor de vechituri.
Art. 6 (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 18:00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program nonstop.
(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/ supermagazinelor/ hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică.
(3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanţare.
Art. 7 Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică.
Art. 8 Începând cu data de 01.04.2021, ora 22:00, în zilele de sâmbătă și duminică, centrele comerciale își vor suspenda temporar activitatea pe perioada aplicării măsurii carantinei zonale, cu excepția operatorilor economici care comercializează produse alimentare, farmaciilor, curățătoriilor, magazinelor care comercializează hrană pentru animalele de companie. Vor putea comercializa în zilele de sâmbătă și duminică produse alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice, în sistem de livrare la domiciliu, operatorii economici din centrele comerciale (zona de fast-food). Își suspendă temporar activitatea, în zilele de sâmbătă și duminică pe perioada aplicării măsurii carantinei inclusiv operatorii economici din centrele comerciale care au acces din exterior (parcare) în magazinele comerciale.
Art. 9 Începând cu data de 01.04.2021, ora 22:00, agenții / operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare își vor suspenda temporar activitatea, pe perioada aplicării măsurii, în zilele de sâmbătă și duminică, cu excepția operatorilor economici care comercializează produse alimentare, farmaciilor, curățătoriilor, magazinelor care comercializează hrană pentru animalele de companie.
Art. 10 Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri vor fi comunicate autorităţilor publice locale şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei, prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum și prin alte mijloace.
Art. 11 Comandantul acțiunii se numește Inspectorul Șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov – col. Paliștan Elly-Cristian.

Hotărârea nr. 91/01.04.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov este disponibilă aici.

Citiți și:

Update COVID-19 BRAȘOV. CJSU a cerut prelungirea carantinei zonale. Este așteptat ordinul lui Arafat

COVID-19 BRAȘOV. Ordinul de carantinare expiră diseară. Va fi prelungit?

COVID-19 BRAȘOV. Carantina zonală „suplimentată”. Ordinul lui Arafat a fost modificat


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
0 Comentarii
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
Back to top button