Expres

Brașoveni în risc să li se majoreze impozitul pe clădiri și cu 400%. Consilierii locali vor vota mâine

Mai mulți proprietari brașoveni sunt în risc să li se majoreze impozitul pe clădiri și cu 400%. Consilierii locali brașoveni vor vota mâine.

Majorarea este cerută din cauza faptului că proprietarii ar fi lăsat clădirile neîngrijite, potrivit Municipalității. Sunt vizate mai multe clădiri de pe str. De Mijloc din municipiul Brașov. În unele cazuri, se cere majorarea cu 50% a impozitului pe clădiri, începând din 2023, dar este și o clădire pentru care se cere majorare de 400%.
Consilierii locali brașoveni vor vota mâine, în ședința ordinară, dacă aprobă aceste proiecte. Ședința, care va începe la orele 12.00, va putea fi urmărită pe canalul de youtube al Primăriei Brașov.

Iată ordinea de zi:

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 31.10.2022, a proceselor-verbale ale ședințelor de îndată ale Consiliului Local din 04.11.2022, 14.11.2022, precum și a procesului – verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 16.11.2022.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice aflate în sold la 31 Decembrie 2022.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 709/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Brașov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov, pentru anul 2023.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2023.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a contribuției lunare de întreținere datorată pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei zilnice de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2023.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 274/2021, republicată, privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară și a indemnizației destinată pentru creșterea nepotului/nepoților.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2023 o locuință socială.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2023.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție ,,Schimbare de destinație din punct termic PT4 situat în Municipiul Brașov str. Dobrogea nr. 58 în Centrul de Asistență Comunitară, refuncționalizarea, modernizarea și dotarea obiectivului”.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 235/2022 privind aprobarea colaborării dintre Municipiul Brașov, prin Direcția de Asistență Socială Brașov și UNICEF România.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2023.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 – Statul de funcții la Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2021, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 31.03.2015, privind stabilirea obiectivelor și a bunurilor aflate în proprietatea Municipiului Brașov, a instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Brașov, a căror pază și ordine publică se asigură de către Poliţia Locală Braşov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile contractuale din cadrul Serviciului Public Administrare Pieţe, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Administrare Piețe Braşov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brașov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării procedurilor privind selecția candidaților pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. TETKRON S.R.L. și a reprezentantului Autorității Publice Tutelare în Consiliul de Administrație potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 21. Proiect de hotărâre privind prezentarea propunerii, în Adunarea Generală a Asociaţilor, a S.C. TETKRON S.R.L., de candidați provizorii pentru Consiliul de Administraţie al societăţii.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Reabilitare rețea termică de transport și distribuție zona Florilor Municipiul Brașov în vederea depunerii pentru finanțare prin Programul Termoficare.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 829 din 31 octombrie 2022 privind aprobarea înființării Asociației Organizația de Management al Destinației Braşov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 24. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” veteranului de război colonel (în retragere) Domnului Isac Juravschi pentru faptele sale de vitejie din timpul Celui de-Al Doilea Război Mondial, cât și pentru activitatea sa profesională ca șef al Serviciului Studii și Cercetare și Proiectare teren din Municipiul Brașov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind Procesul de Bugetare Participativă al Municipiului Brașov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentului privind reglementări juridice și tehnice cu privire la întocmirea documentațiilor de urbanism pentru construirea pe terenuri în pantă.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 27. Proiect de hotărâre privind declararea ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES LOCAL BRASSOVIA (ANPIL BRASSOVIA).
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării nerambursabile pentru reabilitarea anvelopei unor imobile din Municipiul Brașov, conform regulamentului de intervenție pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zone de acțiune prioritară în Municipiul Brașov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.Z. – Investiție funcțiuni mixte: locuințe colective, servicii comerț și birouri, amenajare teren, împrejmuire teren, sistematizare, alipire și operațiuni cadastrale, totem – signalistică luminoasă, organizare execuție și branșament utilități, Str. Institutului f.n.”
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.D.- Construire hotel, spații comerciale și restaurant Poiana Brașov, str. Poiana Soarelui f.n.”
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

31. Proiect de hotărâre privind acordul Municipiului Brașov pentru închirierea în regim hotelier a apartamentului 5 din imobilul situat în Brașov, str. Lungă, nr. 10 și obținerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre privind acordul pentru obținerea de către Cabinetul Medical Dr. Petri S.R.L., concesionar al cabinetului medical situat în Brașov, str. Vasile Alecsandri nr. 23, proprietatea privată a Municipiului Brașov, pentru finanțare ”PNRR/2022/C12/MS/I1.1b – Apel necompetitiv”, în vederea renovării.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învăţământ preuniversitar, din Municipiul Braşov, pentru anul școlar 2023 – 2024.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei privind valorificarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Brașov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 4. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrarea a S.C. RIAL S.R.L. Brașov asupra locuințelor, conform Anexei, proprietatea Municipiului Brașov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 5. Proiect de hotărâre privind asocierea UAT Brașov cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru derularea procedurilor de achiziție publică a containerelor pentru dotarea centrelor de colectarea prin aport voluntar.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 6. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor cuprinse în Anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 791/2018, republicată, privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare desfășurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza Municipiului Braşov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 7. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de servitute asupra unui imobil situat în Brașov, Str. Zizinului nr. 144.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 8. Proiect de hotărâre privind predarea către Compania Națională de Investiții CNI S.A. în calitate de structură de implementare a obiectivelor incluse în PNRR Componenta C15 Educație Investiția 1 Construirea Echiparea și Operaționalizarea a 110 creșe pentru obiectivul de investiție- Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional din Municipiul Brașov prin construirea infrastructurii educaționale-creșă tip-medie zona Tractorul, str. Ioan V. Socec nr. 2 Municipiul Brașov, Județul Brașov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 9. Proiect de hotărâre privind exercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilelor situate în Brașov, str. Lungă nr. 17, ap. 1, înscris în C.F. nr. 164554-C3-U3 Brașov, ap. 2, înscris în C.F. nr. 164554-C3-U4 Brașov, ap. 3, înscris în C.F. nr. 164554-C3-U5 Brașov, ap. 5, înscris în C.F. nr. 164554-C3-U6 Brașov, toate la prețul de 1.046.963 lei.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Brașoveni în risc să li se majoreze impozitul pe clădiri și cu 400%…

41. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în Braşov, Str. De Mijloc, nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în Braşov, Str. De Mijloc, nr. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 2. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 50 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în Braşov, Str. De Mijloc, nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 3. Proiect de hotărâre privind privind majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în Braşov, Str. De Mijloc, nr. 26, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 4. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în Braşov, Str. De Mijloc, nr. 34, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 5. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 50 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în Braşov, Str. De Mijloc, nr. 39, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 6. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în Braşov, Str. De Mijloc, nr. 50, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 7. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în Braşov, Str. De Mijloc, nr. 64, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 8. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în Braşov, Str. De Mijloc, nr. 91, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 9. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 50 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în Braşov, Str. De Mijloc, nr. 100, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 50 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în Braşov, Str. De Mijloc, nr. 117, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 2. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 50 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în Braşov, Str. De Mijloc, nr. 118, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 3. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în Braşov, Str. De Mijloc, nr. 119, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 4. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 50 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în Braşov, Str. De Mijloc, nr. 122, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 5. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 50 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în Braşov, Str. De Mijloc, nr. 149, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 6. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 50 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în Braşov, Str. De Mijloc, nr. 151, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr.90662/140 din 09.11.2017, a unui număr de 16 locuri de parcare aferente Belfort Hotel, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. BELFORT HOTEL COMPANY S.R.L.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 108891/156 din 12.09.2022, a unui număr de 68 de locuri de parcare, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Ana Hotels S.R.L.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 483 din 29.09.2011, a unui număr de 6 locuri de parcare aferente Pensiunii Curtea Brașoveană, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. CURTEA BRAȘOVEANĂ S.R.L.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 90704/141/2017, a unui număr de 53 locuri de parcare aferente Complexului comercial STAR, încheiat între Municipiul Braşov şi STARCOM S.A.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 108865/155 din 12.09.2022, a unui număr de 3 locuri de parcare aferente Vilei Katharina, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. CORONENSISHOMES S.R.L.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 109394/157 din 13.09.2022, a unui număr de 15 locuri parcare aferente Hotelului Coroana Brașovului, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Comix Societate Cooperativ Meşteşugărească.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 108810/154 din 12.09.2022, a unui număr de 12 locuri de parcare aferente Hotelului Ambient, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Euro Tour S.R.L.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 91244/143 din 10.11.2017, a unui număr de 10 locuri de parcare aferente Pensiunii Ambient, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. EURO-TOUR S.R.L.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 15. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 2768/2008 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Ivan Andrei-Alexandru și Cornea Alina-Maria – zona str. Surlașului – str. Platanilor.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 16. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174051 Brașov, nr. cad. 174051 – zona str. Bârsei.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 17. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174061 Brașov, nr. cad. 174061 – zona str. Bârsei.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 18. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174627 Brașov, nr. cad. 174627 – zona str. Bârsei.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 19. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 173977 Brașov, nr. cad. 173977 – zona str. Bârsei.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 20. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 14/275 din terenul înscris în C.F. nr. 126070 Brașov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 11165)/ 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/9/1/2/2, de la Marin Giani-Paul – zona str. Fânului.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 21. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 175721 Brașov, nr. cad. 175721 – str. Apicultorilor.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 22. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 175961 Brașov, nr. cad. 175961 – str. Apicultorilor.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 23. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1/34 din terenul înscris în C.F. nr. 163572 Brașov, nr. cad. 163572, de la Isac Gheorghe – zona strada Luncii.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 24. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 2/34 din terenul înscris în C.F. nr. 163572 Brașov, nr. cad. 163572, de la Grosu Cristinel și Grosu Mariana – zona str. Luncii.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 25. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1/34 din terenul înscris în C.F. nr. 168050 Brașov, nr. cad. 168050, de la Stan Andrei-Valentin și Stan Gabriela – zona str. Luncii.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 26. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 176105 Brașov, nr. cad. 176105 – str. I. C. Brătianu.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 27. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1/6 din terenul înscris în C.F. nr. 101822 Brașov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 11165)/ (1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1/4), de la Ciotlauși Marius-Vasile și Ciotlauși Geta-Simona – zona str. Fânului.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 28. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 20.376/134.582 din terenul înscris în C.F. nr. 108416 Brașov, nr. cad. 2188, nr. top. 11165/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/9/1/1/1/2/5, de la Popescu Petru și Popescu Nella – strada Fânului.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 29. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 175925 Brașov, nr. cad. 175925 – str. Baciului.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 30. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului din Brașov, str. Republicii, nr. 8, ap. 3, înscris în C.F. nr. 151598-C1-U1 Brașov, la prețul de 41.000,00 EURO.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 31. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului din Brașov, str. Poarta Schei, nr. 4, ap. 6, înscris în C.F. nr. 40720 Brașov, nr. top. 5159/VI, la prețul de 40.000,00 EURO.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 32. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului din Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, ap. 3/II, înscris în C.F. nr. 148129-C1-U10 Brașov, nr. top. 5352/3/II, la prețul de 48.000,00 EURO.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 33. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului din Brașov, str. Piața Sfatului nr. 10, ap. 11, înscris în C.F. nr. 146847-C1-U8 Brașov, nr. top. 5251/2/11, la prețul de 97.000,00 EURO.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 34. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului din Brașov, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 42, înscris în C.F. nr. 110758 Brașov, la prețul de 200.000,00 EURO.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 35. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului din Brașov, str. Republicii nr. 43, înscris în C.F. nr. 104310 Brașov și C.F. nr. 104710 Brașov, proprietatea Băncii Naționale a României, la prețul de 629.949,00 EURO.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de novație la contractul de concesiune din 25.02.1993, modificat prin act aditional nr. 1/29.08.2007 și contractual de novație nr. 20591/16.03.2015, având ca obiect terenul situat în Brașov, str. M. Kogălniceanu, nr. 19, înscris în C.F. nr. 100699 Brașov, cu cota de 12,19/354, proprietatea Municipiului Brașov, aferent imobilului construcție C5 spațiul 22, înscris în C.F. nr. 100699-C1-U41 Brașov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de concesiune nr. 313 din 17.10.2001, modificat prin act adițional nr. 1/2009, având ca obiect concesionarea terenului în suprafață de 2,36 m.p. situat în Brașov, B-dul Muncii nr. 40, înscris în C.F. nr. 102489 Brașov, nr. top. 6755/1/19, proprietatea privată a Municipiului Brașov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 8 la contractul de concesiune nr. 24899 din 18.07.1996, modificat prin act aditional nr. 1/2013, act aditional nr. 5/2013 și act aditional nr. 6/2013, având ca obiect concesionarea terenului aferent spațiului comercial nr. 1, cu nr. top. 9219/11/1/3/2/1/1/1/9/161/1, cu cota de 37/1338 și respectiv a actului aditional nr. 9 la același contract având ca obiect concesionarea terenului aferent spațiului comercial nr. 2, cu nr. top. 9219/11/1/3/2/1/1/1/9/161/2, cu cota de 33/1338, înscrise în C.F. nr. 135868 Brașov, situate în Brașov, B-dul Griviței nr. 65, bl. 47, proprietatea privată a Municipiului Brașov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 39. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. De Mijloc nr. 74.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 40. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Brazilor f.n.,
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 41. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, strada Calea Feldioarei nr. 20A.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 42. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 878/2022, privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Nicolae Titulescu nr. 26.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 43. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, strada Poiana Ursului f.n.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 44. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației situației juridice a unui imobil situat în Brașov str. Crișan nr. 5 B.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 45. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului drum de exploatare DE 371, DE 115, DE 372 și DE 133.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 46. Proiect de hotărâre privind îndeplinirea formalităților necesare reglementării situației juridice a imobilului situat în Brașov str. Parcul Verde f.n.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 47. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov, a imobilului: strada Valea Timișului – tronson 1.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 48. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov, a imobilului: strada Valea Timișului – tronson 2.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 49. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov, a imobilului: strada Valea Timișului – tronson 3.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 50. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov, a imobilului Parcul Eroilor.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 51. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului strada Padina.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 52. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov, a imobilului Pârtia Bradul.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 53. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului strada Crișului.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 54. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului strada Mureșului.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 55. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului strada Vârful cu Dor.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
2 Comentarii
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
1 an în urmă

[…] Brașoveni în risc să li se majoreze impozitul pe clădiri și cu 400%. Consilierii locali vor vot… […]

Willy
1 an în urmă

Poate se maresc cu 400% si amenzile date gunoaielor alora care mazgalesc fatadele cu graffiti.

Back to top button